Pitääkö kausipaikalla olevalta ajoneuvolta vaatia voimassa oleva katsastus?

Millainen kalusto leirintäalueilla pitäisi sallia?

Matkailuajoneuvojen liikennekelpoisuudesta ja käytön tilapäisyydestä

 

 

 

SF Caravan ry:n Alueisäntäpäivillä Hattulan Petäys Resortissa esitettiin viittaus että leirintäalueiden kausipaikoilla olevilta matkailuajoneuvoilta tulisi vaatia voimassa olevaa katsastusta. Perusteena esitettiin, että muutoin kunnan rakennusviranomainen saattaa vaatia matkailuajoneuvolta rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Leirintäalueen määritteen mukaan siellä voidaan käyttää tilapäisesti matkailuajoneuvoja.

Voisiko kysymys rakennus- tai toimenpideluvan tarpeellisuudesta määräytyä enemmänkin ajoneuvon liikuteltavuuden, tyyppihyväksynnän, rekisteröinnin tai liikennekäytön voimassaolon kuin määräaikaiskatsastuksen perusteella?

Omalta puolestani esittäisin alla olevalla tiedolla perustellen, että on järkevää perustaa leirintäalueiden paikoille majoittuvilta että ajoneuvo on rekisteröity ja sitä kykenee tarvittaessa kuljettamaan tieliikenteessä.  Toisaalta olisi turvallisuuden vuoksi syytä vaatia myös voimassa olevaa vakuutusta, hyväksyttyä ja tarkastettua käsisammutinta sekä esimerkiksi kahden vuoden välein tarkastettuja ja koeponnistettuja kaasulaitteita.  Vaatimus kaasulaitteiden kunnosta pitää koskea myös alueella käytettäviä muita kaasulaitteita, kuten grillejä tai irrallisia lämmittimiä, mikäli niiden käyttö alueella sallitaan. Nämä asiat eivät sisälly ajoneuvon katsastukseen.

Perustelut mielipiteelleni alla.

Leirintäalue ja sen rakenteet

Perusteena epäilylle voimassaolevan katsastuksen tarpeesta tuotiin asiaan liittyen myöhemmin esille tapaus, jossa virolaisvalmisteinen talovaunu oli eräällä alueella aiemmin rakennustarkastajan hyväksymä ja myöhemmin uusi rakennustarkastaja vaati sille toimenpidelupaa. Vastaavia esimerkkejä esitettiin myös paljuvaunusta ja saunavaunusta. Näiden esimerkkien perusteella saattaa olla hieman hätiköityä päätellä matkailukäytössä olevien matkailuajoneuvojen käyttöoikeudesta leirintäalueella.

Esimerkkinä käytetyt laitteet poikkeavat matkailuajoneuvoista muutamalta olennaisilta osin. Niitä ei kykene rekisteröimään ajoneuvorekisteriin puuttuvan tyyppitodistuksen mukaan. Talovaunujen osalta niitä ei sinne voi rekisteröidä myöskään lain rajoitukset ylittävän leveyden vuoksi. Ne eivät siis ole tieliikenteeseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Niiden kuljetuksiin joudutaan tieliikennelain mukaan turvautumaan erikoiskuljetuksiin, eikä niitä ole tarkoitettu pääasiassa yleisessä tieliikenteessä käytettäviksi.

Ulkoilulain mukainen leirintäalueen määritelmä kuuluu http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606#L3P18 :

”Leirintäalueella tarkoitetaan tässä laissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä taikka teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.”

Rakentamisen valvonta kuulu kunnille, ja niillä tulee olla Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan olla määritelty Rakennusjärjestys. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L1P14 

Kunta myös valvoo leirintäalueiden toimintaa ja voi kieltääkin sen tarvittaessa. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730606#L3P21

Ajoneuvoja useammin tulkittavaksi saattaa tulla rakennelmien luvanvaraisuus.  Esimerkiksi terassirakenteet tai kiinteät etutelttarakenteet saattavat helpommin vaatia kunnan antamia lupia kuin yksistään ajoneuvot.  Näistä vaatimuksista huolellinen leirintäalueen pitäjä neuvottelee jo etukäteen kunnan rakennusvalvonnan kanssa, jotta tarpeettomilta  ristiriidoilta vältytään.  Omalla alueellani SF Caravan Vakka-Suomi ry:n ylläpitämällä Rairannan alueella on esimerkiksi hyvässä yhteistyössä Uudenkaupungin kaupungin kanssa haettu ja saatu tarvittaessa toimenpidelupa rakennelmille.

Kausipaikkasäännöt Rairannassa edellyttävät rakennelmille saatavan yhdistyksen hallituksen hyväksyntä ja ennen rakentamista tulee esittää suunnitelma.  Periaatteessa 1,5 kertaa teltan kokoinen maavarainen terassi aina hyväksytään, jos se on suurempi tai muodostuu korkeuseroja, turvallisuussyistä asiaan paneudutaan tarkemmin.

Kuntakohtaiset ratkaisut saattavat jonkin verran poiketa toisistaan, mutta joitakin periaatteita ne toki noudattavat kaikkialla.  Ajoneuvoille tuskin vaaditaan rakennuslupia tai toimenpidelupia, elleivät niitä tulkita ominaisuuksiensa mukaan rakennuksiksi tai rakennelmiksi, joita ei ole tarkoitettu liikutettaviksi.  Tulkinnanvaraa varmasti jää eri tapauksiin.

Kalustolle asetettavat vaatimukset, jotta ne erotetaan rakennelmista ja rakennuksista

Esitetty kysymys perustuu siis oletukseen että ulkoilulaissa mainittu tilapäinen majoittaminen edellyttää matkailuajoneuvolta jotakin. Se jokin voi olla hyvin monitasoinen kysymys. Yksiselitteistä liikennekelpoisuuden määritelmää ei ole olemassa. Liikennekelpoisia ovat periaatteessa kaikki kuljetettavissa olevat esineet. Niiden kuljettamista määrittää moni säännös.

Ajoneuvon itsenäinen liikennekäyttö vaatii sen rekisteröimistä ajoneuvorekisteriin. Muu kuljettaminen koskee lähinnä rahtia.  Poikkeuksia tästä ovat suljetulla alueella käytettävät ajoneuvot ja jotkin muut poikkeukset. Esitetyllä tavalla rakennus- tai toimenpidelupa voidaan edellyttää, mikäli laitteen ei ole tarkoituskaan kulkea maalla, se ei silloin ole ajoneuvo. Ajoneuvolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090

Vain tyyppihyväksytty ajoneuvo voidaan rekisteröidä. ” Tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan kansainvälisesti tai kansallisesti tunnustettua menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvo- tai komponenttityypin täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. Tyyppihyväksyntöihin liittyvät vaatimukset tulevat joko kansainvälisistä tai kansallisista säädöksistä (lait, asetukset, direktiivit ja E-säännöt).” https://www.trafi.fi/tieliikenne/valmistajat_ja_valmistajan_edustajat/tyyppihyvaksynta

Rekisteröintikatsastuksella ajoneuvo merkitään ajoneuvorekisteriin, tapahtumaa nimitetään ensirekisteröinniksi. Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070893

Rekisteröity ajoneuvo voi olla liikennekäytössä tai siitä tilapäisesti poistettuna. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070893#L3

Rekisteröity ja liikennekäytössä oleva ajoneuvo tulee katsastaa, laissa määritellyin poikkeuksin ja ajoneuvoluokkaa koskevien määräysten mukaan. https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/maaraaikaiskatsastus

“ Ajoneuvo, joka on ollut koko katsastusaikansa liikennekäytöstä poistettuna tai vakuutusseisonnassa, on katsastettava ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä.”

Tilapäinen majoittuminen leirintäalueella

Leirintäalueen tilapäisestä majoittumisesta ei ole täsmällisiä määritteitä. Leirintäaluetta ei voi käyttää pysyvänä asuinpaikkana vaikka tilapäisenä osoitteena sekin voidaan hyväksyä. Keskeinen käsite väestörekisterin näkökulmasta on kotikunta. http://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Perustiedot/

Leirintäalueella yöpyminen tulee leirintäalueen pitäjän ilmoittaa tiedot alueella tapahtuvista majoittumisista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#P6 . Ei ole määritteitä siitä, kuinka pitkään majoittuminen voi kestää tai myöskään velvoitetta seurata onko majoittuja alueella jatkuvasti.

Tulkintaan liittyviä kysymyksiä

Kysymys siitä, koska leirintäalueella sijaitseva majoite vaatii rakennus- tai toimenpideluvan voitaisiin selvittää seuraavien kysymysten avulla:

  • Onko käytetty majoite (teltta, ajoneuvo, matkailuvaunu, matkailuauto, rakennelma, mökki tms.) tarkoitettu kuljetettavaksi maitse, eli onko se ajoneuvo vai pysyvä rakennelma?
  • Onko majoite tarkoitettu liikennekäyttöön, täyttääkö se liikennekäytölle asetetut vaatimukset eli onko sen oltava rekisteröity ajoneuvorekisteriin?
  • Onko rekisterissä olevan ajoneuvon oltava liikennekäytössä (ei poistettuna liikennekäytöstä)? Tämä on haastava kysymys siksi, että useat tekevät liikennekäytöstä poiston verojen määrää säätääkseen ja ilmoitusten tekeminen sähköisesti on tehty helpoksi.
  • Onko ajoneuvoa mahdollisuus laillisesti käyttää tieliikenteessä? Esimerkiksi alle 750 kg painoisia matkailuvaunuja on olemassa ja niitä ei tarvitse määräaikaiskatsastaa. Vaikka määräaikaiskatsastus on jäänyt toteuttamatta määräaikaan mennessä, on ajoneuvo mahdollista ajaa joko korjaukseen tai määräaikaiskatsastukseen. Vain käyttökieltoon määrätty ajoneuvo voi olla hankalampi kysymys.

Olli Rusi

One Response so far.

  1. Olli Rusi sanoo:
    En oikein oivalla miksi pitäisi pyrkiä laittamaan hiekkaa rattaisiin jos kyse on samasta koneesta jota itse käytetään. Matkailuajoneuvoharrastus vaikuttaa olevan hyvien kasvuodotusten äärellä. Kotimaisuuden nousu tukee suoraan harrastusta. Kotimaan tunteminen ja paikallinen kulttuuri on kiinnostavaa. Meidän pitää pyrkiä pitämään kotimaassa tänne vaivalla saatu raha ja työpaikat, eikä viedä niitä vapaa-ajan matkailun merkeissä ulkomaille. Matkailuajoneuvoilla kotimaan matkailu on laadukasta, edullista ja helppoa. Ympäristönäkökulmasta kotimaan matkailu on paljon vähemmän rasittavaa kuin lentolomat muualla. Ympäristö rasiittuu paljon vähemmän kuin esimerkiksi valitsemalla lentolomaset Euroopassa karavaanarimatkailun sijaan. Karavaanariharrastus on monipuolinen ja antaa jokaiselle jotain omiin odotuksiin sopivaa. On hienoa että on niin monta tapaa harrastaa! Eri harrastusmuodoilla on yhtenevät edut.

LEAVE A COMMENT